NOVINKY / NEWS

10.5.2022

GENERATION FUN RIDE

Letošní velkou novinkou je týmová soutěž s názvem Generation Fun Ride.

Cílem této soutěže je poměřit síly, ale především se společně pobavit. Na nejúspěšnější týmy čeká mnoho hodnotných cen. 

Hlavním lákadlem je určitě sedlo z dílny Tom Zajac Saddlery. Výherní sedlo je určeno především do rančovních tříd. Sedlo nabízí maximální komfort pro koně i jezdce. Jeho posedlí je upraveno jako v all around disciplínách, avšak s prvky potřebných pro rančovní třídy jako širší hruška, zdobení atd. Sedlo má tedy komplexní využití. Tento typ sedla je úplnou novinkou roku 2022! https://zajac.cz/cs/

A jaká jsou pravidla? 

Soutěž se skládá ze tří disciplín, z níž dvě jsou povinné a jedna nepovinná. Každý tým vytvoří dva jezdci a dva koně. Jezdec i kůň může být součástí více týmů. Za každý tým však musí znovu absolvovat danou disciplínu, bude tedy hodnocen vícekrát a udělené body u jednoho týmu se mu nepřenáší do týmu jiného. Bodovat se bude dle pravidel APHA. Jezdec si může vybrat, zda koně povede obouručně na kroužkovém udidle nebo jednoručně na páce. 

Mezi povinné disciplíny patří Ranch Riding a In Hand Trail. Mezi nepovinné pak Fun Ride. Fun Ride bude koncipován jako stezka pro odvážné koně. Ranch Riding a In Hand Trail absolvuje vždy jedna dvojice z týmu, Fun Ride pak obě dvojice společně, kde si mezi sebou domluví, které části trasy absolvuje, která dvojice - jedna dvojice tedy může absolvovat jen jednu z překážek a tým bude plně hodnocen. In Hand Trail mohou absolvovat koně od jednoho roku věku. Fun Ride jak jeho název napovídá bude zejména o zábavě, ukázce důvěry mezi jezdci a jejich koňmi a ti, kteří navíc nastoupí v kostýmu obdrží od nás překvapení!

Ranch Riding se pojede ve čtvrtek, In Hand Trail a Fun Ride v sobotu. Vítězný tým bude určen dle nasbíraných bodů získaných za umístění v povinných disciplínách. Účast ve Fun Ride je tedy zcela dobrovolná a nebude mít vliv na konečné pořadí týmů. Kdo však nastoupí a absolvuje celou trať Fun Ride bude zařazen do slosování o sedlo, které proběhne v sobotu 30.7.2022 v průběhu večerní zábavy.

Startovné pro tým je ve výši 800,- Kč.

Pojďte společně s námi ukázat, že westernový sport je zábava!

GENERATION FUN RIDE

This year's big news is a team competition called Generation Fun Ride.

The aim of this competition is to compete, but above all to have fun together. Many valuable prizes await the most successful teams.

The main attraction is definitely the saddle from the Tom Zajac Saddlery. The winning saddle is intended primarily for ranch classes. The saddle offers maximum comfort for horses and riders. Its obsession is arranged as in all-around disciplines, but with the elements needed for ranch classes such as decorating, etc. The saddle therefore has a complex use. This type of saddle is a complete novelty of 2022! https://zajac.cz/en/

And what are the rules?

The competition consists of three disciplines, two of which are compulsory and one optional. Each team will create two riders and two horses. Both rider and horse can be part of more teams. However, for each team rider has to pass the given discipline again, so he will be evaluated several times and the points awarded for one team will not be transferred to another team. Scoring will be according to APHA rules. The rider can choose whether to lead the horse on snaffle bit or one-handed on the bit.

Mandatory disciplines include Ranch Riding and In Hand Trail. Among the optional ones is Fun Ride. Fun Ride will be designed as a trail for brave horses. Ranch Riding and In Hand Trail are completed by one pair from the team, Fun Ride then both pairs together, where they agree which parts of the route they complete, which pair - one pair can complete only one of the obstacles and the team will be fully evaluated. Horses from one year of age can complete the In Hand Trail. Fun Ride, as its name suggests, will be mainly about fun, a show of trust between riders and their horses, and those who also get in costume will receive a surprise from us!

Ranch Riding will take place on Thursday, In Hand Trail and Fun Ride on Saturday.

The winning team will be determined according to the points earned for placement in the mandatory disciplines. Participation in Fun Ride is therefore completely voluntary and will not affect the final ranking of the teams. However, whoever starts and completes the entire Fun Ride track will be included in the raffle for the saddle, which will take place on Saturday, July 30, 2022 during the evening entertainment.

The entry fee for the team is CZK 800.

Come with us to show that western sports are fun!


27.4.2022

ALL PAINT REGISTRIES

Zastáváme názor, že všichni koně plemene American Paint Horse (APH) - Regular (barevné) a SPB (jednobarevné) - jsou stejně kvalitní, rozhodli jsme se, že i letošní ročník nabídne některé spojené třídy a najdete je v programu pod názvem All Paint Registries.
Tento model umožňují oficiální pravidla APHA a můžete se s ním setkat např. na German Paint.
Výsledková listina tedy bude obsahovat konečné pořadí všech koní plemene APH.
Ale body v USA budou uděleny jako by se třídy šly samostatně, takže se o ně nemusíte bát.

Příklad:
Disciplína Amateur Showmanship - umístění na NGHS: 1. místo SPB A, 2. místo SPB B, 3. místo Regular A, 4. místo SPB C, 5.místo Regular B

Oficiální pořadí v USA bude
➡️ Regular: 1.místo Regular A, 2.místo Regular B
➡️ SPB: 1. místo SPB A, 2. místo SPB B, 3. místo SPB C

Věříme, že s naším názorem souzníte a rádi oměříte navzájem síly.

We are of the opinion that all American Paint Horse (APH) - Regular (color) and SPB (one color) - are of the same quality, we have decided that this year will offer some combined classes and you will find them in the program called All Paint Registries.

This model is made possible by the official APHA rules and you can meet it, for example, at German Paint.
The result list will therefore contain the final ranking of all APH horses.
But points in the US will be awarded as if the classes were on their own, so you don't have to worry about them.

Example:
Amateur Showmanship
Ranking NGHS: 1. place SPB A, 2. place SPB B, 3. place Regular A, 4. place SPB C, 5. place Regular B

Ranking APHA:
➡️ Regular: 1.place Regular A, 2.place Regular B
➡️ SPB: 1. place SPB A, 2. place SPB B, 3. place SPB C

We believe that you will agree with our opinion and will be happy to measure each other's strengths.


30.3.2022

Chcete zažít atmosféru velkých závodů jako soutěžící, být hodnoceni rozhodčími z USA se zkušenostmi ze světového šampionátu, vyzkoušet si obtížné patterny a nemůžete se účastnit oficiálních tříd New Generation Horse Show 2022? Pak právě pro vás tu jsou all breeds třídy. S výjimkou halter tříd a hunter in hand budou v nabídce všechny disciplíny vypsané v rámci NGHS. Třídy jsou určené pro všechny jezdce a koně. Účastnit se těchto tříd tak můžou dospělí nebo mládežníci a koně všech plemen a věkových kategorií s možností obouručního vedení na kroužkovém udidle koně staršího 5ti let. Rozhodovat se bude dle pravidel APHA. Startovné je 500,- Kč. 

 Do you want to experience the atmosphere of big show as competitors, be evaluated by judges from the USA with experience from the world show, try difficult patterns and you can't participate in the official classes of the New Generation Horse Show 2022? Then there are all breeds classes just for you. With the exception of halter classes and hunter in hand, all disciplines listed within NGHS will be on offer. The classes are designed for all riders and horses. Adults or youth and horses of all breeds and ages can participate in these classes with the possibility of two-handed guidance on the bit of a horse older than 5 years. It will be judged according to APHA rules. The entry fee is 500 CZK.


22.3.2022

Do začátku New Generation Horse Show 2022 zbývá 128 dnů a přípravy běží na plné obrátky.
I letošní ročník bude plný novinek, které vám brzy představíme.
Místo zůstává stejné, tedy Královický dvůr u Slaného.
Představit můžeme již naše rozhodčí z USA, a to Lori Gordon a Kathryn Kope, na které se už moc těšíme.
Show bude opět pod hlavičkami AQHA, APHA, ApHC. Pro QH a APH bude show dvoubodová, pro Appaloosy tříbodová. Opět budou vypsány jak jackpot, tak také all breeds třídy.

Děkujeme za podporu českým klubům a vzájemné spolupráce si vážíme.

Náš tým zaznamenal změnu, kdy nám ubyla jedna členka základního týmu, a to Jana Novotná. Jani, děkujeme Ti za Tvou práci a čas, který jsi věnovala NGHS, budeš nám chybět💜💛. Soucasti teto zmeny je navazani spoluprace s Eileen Photo & Graphic, která pro NGHS připravuje některé grafické návrhy.

Změna bude také v nabídce a v rezervaci ustájení, brzy zveřejníme bližší informace, proto nás nezapomeňte sledovat!🧐

There are 128 days left until the start of the New Generation Horse Show 2022, and preparations are running at full speed.
This year will also be full of news, which we will introduce to you soon.
The place remains, ie Královický dvůr u Slaného.
We can already present our judges from the USA, namely Lori Gordon and Kathryn Kope, which we are already looking forward to.
The show will again be under the auspices of AQHA, APHA, ApHC. For QH and APH, the show will be two-point, for Appaloosy three-point. Again, both the jackpot and all breeds classes will be announced.

Thank you for your support to Czech clubs and we appreciate mutual cooperation.

Our team saw a change when we lost one member of the core team, Jana Novotná. Jani, thank you for your work and we will miss the time you have given NGHS💜💛. Part of this change is the establishment of cooperation with Eileen Photo & Graphic, who is preparing some graphic designs for NGHS.

The change will also be in the offer and in the reservation of stables, we will publish more information soon, so don't forget to follow us.🧐


15.1.2022

Save the date: 28.-31.7.2022


Těšíme se na Vás v roce 2022!

We look forward to you in 2022!