NOVINKY / NEWS

22. 7. 2022

MEET AND GREET

Ve spolupráci s ApHC CZ, CZQHA a CZPHA Vás srdečně zveme na setkání se zástupci těchto klubů, které se uskuteční dne 28.7.2022 od 19:00 hod. na venkovní tribuně Královického dvora.

💛Pozvání platí pro všechny bez výjimky💜


MEET AND GREET

In cooperation with ApHC CZ, CZQHA and CZPHA, we cordially invite you to a meeting with representatives of these clubs, which will take place on July 28, 2022 from 7:00 p.m. at the outdoor tribune of the Royal Court.

💛The invitation applies to everyone without exception💜


5. 7. 2022

PŘIHLÁŠKY NA NGHS JSOU ONLINE!
Deadline pro vyplnění přihlášky je 18.7.2022! Všechny poplatky (s výjimkou klinik s rozhodčími) musí být uhrazeny do 23.7.2022. Pokud tak neučiníte, bude vám účtován poplatek za pozdní úhradu ve výši 200,- Kč za každý start!

1) MŮJ PROFIL
- MOJE PŘIHLÁŠKY - vyberete koně, kterého chcete přihlásit -

Detail
- Vyplníte ID koně, jezdce, majitele u příslušné asociace
- U APHA vyplníte, zda se jedná o Regular či SPB koně
- Z nabídky vybíráte třídy, kterých se chcete zúčastnit, zda máte zájem o tištěné brožury, případně el. přípojku za karavan a užívání sociálního zařízení
- V dolní části uvidíte částku k úhradě a informace k platbě

2) BEZ ZALOŽENÉHO PROFILU
- Přihlášku vyplníte na tomto odkaze: https://is.seesee.cz/prihlaska?rid=3 
Pokud si založíte profil, budete mít možnost libovolně až do uzávěrky přihlášek měnit třídy, kterých se zúčastníte.
V online programu pak můžete sledovat aktuální obsazenost jednotlivých tříd.
V případě jakýchkoliv problémů se na nás neváhejte obracet.

NGHS APPLICATIONS ARE ONLINE!

The deadline for filling out the application form is 7/18/2022! All fees (except clinics with referees) must be paid by 7/23/2022. If you do not do so, you will be charged a late payment fee of CZK 200 for each start!

1) MY PROFILE
- MY APPLICATIONS - you select the horse you want to apply -

Detail
- You fill in the ID of the horse, rider, owner at the relevant association
- For APHA, you fill in whether it is a Regular or SPB horse
- From the menu, you select the classes you want to attend, whether you are interested in printed brochures or e-books, connection for caravan and use of social facilities
- At the bottom you will see the amount to be paid and information about the payment

2) NO ESTABLISHED PROFILE
- Fill out the application at this link: https://is.seesee.cz/prihlaska?rid=3 
If you create a profile, you will be able to change the classes you will attend at will until the application deadline.
You can then monitor the current occupancy of individual classes in the online program.
In case of any problems, do not hesitate to contact us.


5. 7. 2022

PŘIHLÁŠKY NA KLINIKY S ROZHODČÍMI SPUŠTĚNY

Způsoby a postupy přihlášení:
1) MÁTE ZALOŽEN PROFIL
- Přihlaste se do svého profilu
- Zvolte NOVÁ PŘIHLÁŠKA
- Ve Vybrat závod vyberte možnost KLINIKA S ROZHODČÍMI
- Vyberte koně, se kterým se kliniky zúčastníte
- Následně vyberte blok/bloky, kterých se chcete zúčastnit

2) PROFIL NEMÁTE
- Přihlášku vyplňte na tomto odkaze: https://is.seesee.cz/prihlaska?rid=10
Platby budou vybírány v hotovosti v show office. Pokud budete chtít čerpat výhody členství, vyplňte v přihlášce, u jaké české asociace máte uhrazeno členství za rok 2022.

POZOR! Počet účastníků na jednotlivé bloky je omezen!
Pokud se přihlásíte a následně zjistíte, že se kliniky nezúčastníte, zrušte, prosím svou účast, ať mají ostatní možnost se přihlásit.

APPLICATIONS FOR CLINICS WITH JUDGES ARE OPEN

Login methods and procedures:
1) YOU HAVE CREATED A PROFILE
- Login to your profile
- Select NEW APPLICATION
- In Select a race, select the CLINIC WITH REFEREES option
- Select the horse with which you will participate in the clinic
- Then select the block/blocks you want to participate in

2) YOU DON´T HAVE A PROFILE
- Fill out the application at this link: https://is.seesee.cz/prihlaska?rid=10
Payments will be collected in cash at the show office. If you want to take advantage of the benefits of membership, fill in the application form with which Czech association you have paid your membership for 2022.
ATTENTION! The number of participants per block is limited!
If you sign up and later find out that you won't be attending the clinic, please cancel your participation so that others can sign up.


14. 6. 2022

KLINIKY S ROZHODČÍMI
Jsme rády, že vám letos opět můžeme nabídnout vzdělávací program, tentokrát s našimi rozhodčími Lori Gordon a Kathryn Kope.

Program:
Lori Gordon (hala 1)
9-10 Showmanship at Halter
10-11 Longe Line, Halter
11-12 Oběd
12-13 Ranch Riding, Ranch Rail Pleasure
13-14 Ranch Trail

Kathryn Kope (venkovní kolbiště/hala 2)
9-10 Hunter Under Saddle, Hunt Seat Equitation
10-11 Western Pleasure, Western Horsemanship
11-12 Oběd
12-13 Trail
13-14 In Hand Trail

Poplatky:
Jednotné vstupné pro diváky na všechny bloky - 200,- Kč (člen CZPHA, CZQHA a ApHC CZ zdarma)

Jezdci s koněm:
1) neomezený počet bloků - 1.000,- Kč (člen CZPHA, CZQHA 800,- Kč)
2) jeden blok (výběr libovolný) - 300,- Kč (člen CZPHA, CZQHA 250,- Kč)
3) členové ApHC CZ mají dva libovolné bloky ZDARMA

❗️Čerpání výhod od CZPHA, CZQHA a ApHC CZ musí být prokázáno v show office. Platí rovněž pro diváky, kteří obdrží náramek opravňující je ke vstupu na jednotlivé bloky.
Platba semináře bude probíhat v hotovosti v show office.❗️

Účast na seminářích není limitována účastí na NGHS 2022.
Překlad do českého jazyka zajištěn.

💛Na všechny se moc těšíme!💜

CLINICS WITH JUDGES
We are happy to offer you an educational program again this year, this time with our judges Lori Gordon and Kathryn Kope.

Program:

Lori Gordon (Hall 1)
9-10 Showmanship at Halter
10-11 Longe Line, Halter
11-12 Lunch
12-13 Ranch Riding, Ranch Rail Pleasure
13-14 Ranch Trail

Kathryn Kope (outdoor arena / practice arena)
9-10 Hunter Under Saddle, Hunt Seat Equitation
10-11 Western Pleasure, Western Horsemanship
11-12 Lunch
12-13 Trail
13-14 In Hand Trail

Fees:
Single entrance fee for spectators all blocks - CZK 200 (member of CZPHA, CZQHA and ApHC CZ free of charge)

Horse riders:
1) unlimited number of blocks - CZK 1,000 (CZPHA member, CZQHA CZK 800)
2) one block (any choice) - 300 CZK (CZPHA member, CZQHA 250 CZK)
3) ApHC CZ members have any two free blocks

❗️Drawing benefits from CZPHA, CZQHA and ApHC CZ must be proven in the show office. It also applies to spectators who receive a bracelet entitling them to enter individual blocks.
Payment for the clinic will be made in cash at the show office.❗️

Attendance at seminars is not limited to participation in NGHS 2022.
Translation into Czech provided.

💛We are looking forward to all of them!💜


1.6.2022

Připomínáme, že pro start v oficiálních třídách vypsaných pod hlavičkami AQHA, APHA, a ApHC na NGHS 2022 potřebujete kromě certifikátu koně také: 

AQH: členství v AQHA (open/amateur), členství v CZQHA - https://www.aqha.com/aqha-memberships , https://www.czqha.cz/clanky/informace-o-clenstvi-25.html  

APHA: členství v APHA, pro start v amatér třídách navíc amatérskou kartu (novice amateur/amateur card) - https://apha.com/forms/membership-forms/  

ApHC: členství v ApHC, členství u Appaloosa Horse Club Czech Republic, pro start v non-pro třídách navíc non-pro kartu (non-pro membership) - https://www.appaloosa.com/membership , https://appaloosa.cz/clenstvi/  

V amateur/non-pro třídách musíte splňovat podmínky AQHA, APHA, ApHC (viz. rule book - https://www.nghs.cz/dokumenty/ ) 

Pokud budete potřebovat pomoct s vyřízením členství, amateur/non-pro card, obraťte se buď na příslušný český klub (CZQHA, CZPHA, Appaloosa Horse Club Czech Republic) nebo na nás (info@nghs.cz).

V případě, že využijete naše služby, upozorňujeme, že budou podléhat poplatku, a to:
Členství, amateur/non-pro card:
Do 30.6.2022 - 200,- Kč/úkon
Od 1.7.2022 - do 25.7.2022 - 400,- Kč/úkon
Od 26.7.2022 - 600,- Kč/úkon

Ostatní administrativa (např. přepis koně) - účtováno bude dle časové náročnosti - 200,- Kč/hod.We remind you that to start in the official classes listed under the headings AQHA, APHA, and ApHC on NGHS 2022, in addition to the horse certificate, you also need:

AQH: membership in AQHA (open / amateur), membership in CZQHA - https://www.aqha.com/aqha-memberships  , https://www.czqha.cz/clanky/informace-o-clenstvi-25.html

APHA: membership in APHA, for starting in amateur classes in addition to an amateur card (novice amateur / amateur card) - https://apha.com/forms/membership-forms/ 

ApHC: membership in ApHC, membership at Appaloosa Horse Club Czech Republic, for start in non-pro classes extra non-pro card (non-pro membership) - https://www.appaloosa.com/membership , https://appaloosa.cz/clenstvi/ 

In amateur / non-pro classes you must meet the conditions of AQHA, APHA, ApHC (see rule book - https://www.nghs.cz/dokumenty/ )

If you need help with arranging a membership, amateur / non-pro card, contact either the relevant Czech club (CZQHA, CZPHA, Appaloosa Horse Club Czech Republic) or us (info@nghs.cz).

If you use our services, please note that they will be subject to a fee, as follows:
Membership, amateur / non-pro card:
Until 30.6.2022 - CZK 200 / action
From 1.7.2022 - to 25.7.2022 - 400 CZK / action
From 26.7.2022 - 600 CZK / action

Other administration (eg transcription of a horse) - will be charged according to the time required- CZK 200/h.


10.5.2022

GENERATION FUN RIDE

Letošní velkou novinkou je týmová soutěž s názvem Generation Fun Ride.

Cílem této soutěže je poměřit síly, ale především se společně pobavit. Na nejúspěšnější týmy čeká mnoho hodnotných cen. 

Hlavním lákadlem je určitě sedlo z dílny Tom Zajac Saddlery. Výherní sedlo je určeno především do rančovních tříd. Sedlo nabízí maximální komfort pro koně i jezdce. Jeho posedlí je upraveno jako v all around disciplínách, avšak s prvky potřebných pro rančovní třídy jako širší hruška, zdobení atd. Sedlo má tedy komplexní využití. Tento typ sedla je úplnou novinkou roku 2022! https://zajac.cz/cs/

A jaká jsou pravidla? 

Soutěž se skládá ze tří disciplín, z níž dvě jsou povinné a jedna nepovinná. Každý tým vytvoří dva jezdci a dva koně. Jezdec i kůň může být součástí více týmů. Za každý tým však musí znovu absolvovat danou disciplínu, bude tedy hodnocen vícekrát a udělené body u jednoho týmu se mu nepřenáší do týmu jiného. Bodovat se bude dle pravidel APHA. Jezdec si může vybrat, zda koně povede obouručně na kroužkovém udidle nebo jednoručně na páce. 

Mezi povinné disciplíny patří Ranch Riding a In Hand Trail. Mezi nepovinné pak Fun Ride. Fun Ride bude koncipován jako stezka pro odvážné koně. Ranch Riding a In Hand Trail absolvuje vždy jedna dvojice z týmu, Fun Ride pak obě dvojice společně, kde si mezi sebou domluví, které části trasy absolvuje, která dvojice - jedna dvojice tedy může absolvovat jen jednu z překážek a tým bude plně hodnocen. In Hand Trail mohou absolvovat koně od jednoho roku věku. Fun Ride jak jeho název napovídá bude zejména o zábavě, ukázce důvěry mezi jezdci a jejich koňmi a ti, kteří navíc nastoupí v kostýmu obdrží od nás překvapení!

Ranch Riding se pojede ve čtvrtek, In Hand Trail a Fun Ride v sobotu. Vítězný tým bude určen dle nasbíraných bodů získaných za umístění v povinných disciplínách. Účast ve Fun Ride je tedy zcela dobrovolná a nebude mít vliv na konečné pořadí týmů. Kdo však nastoupí a absolvuje celou trať Fun Ride bude zařazen do slosování o sedlo, které proběhne v sobotu 30.7.2022 v průběhu večerní zábavy.

Startovné pro tým je ve výši 800,- Kč.

Pojďte společně s námi ukázat, že westernový sport je zábava!

GENERATION FUN RIDE

This year's big news is a team competition called Generation Fun Ride.

The aim of this competition is to compete, but above all to have fun together. Many valuable prizes await the most successful teams.

The main attraction is definitely the saddle from the Tom Zajac Saddlery. The winning saddle is intended primarily for ranch classes. The saddle offers maximum comfort for horses and riders. Its obsession is arranged as in all-around disciplines, but with the elements needed for ranch classes such as decorating, etc. The saddle therefore has a complex use. This type of saddle is a complete novelty of 2022! https://zajac.cz/en/

And what are the rules?

The competition consists of three disciplines, two of which are compulsory and one optional. Each team will create two riders and two horses. Both rider and horse can be part of more teams. However, for each team rider has to pass the given discipline again, so he will be evaluated several times and the points awarded for one team will not be transferred to another team. Scoring will be according to APHA rules. The rider can choose whether to lead the horse on snaffle bit or one-handed on the bit.

Mandatory disciplines include Ranch Riding and In Hand Trail. Among the optional ones is Fun Ride. Fun Ride will be designed as a trail for brave horses. Ranch Riding and In Hand Trail are completed by one pair from the team, Fun Ride then both pairs together, where they agree which parts of the route they complete, which pair - one pair can complete only one of the obstacles and the team will be fully evaluated. Horses from one year of age can complete the In Hand Trail. Fun Ride, as its name suggests, will be mainly about fun, a show of trust between riders and their horses, and those who also get in costume will receive a surprise from us!

Ranch Riding will take place on Thursday, In Hand Trail and Fun Ride on Saturday.

The winning team will be determined according to the points earned for placement in the mandatory disciplines. Participation in Fun Ride is therefore completely voluntary and will not affect the final ranking of the teams. However, whoever starts and completes the entire Fun Ride track will be included in the raffle for the saddle, which will take place on Saturday, July 30, 2022 during the evening entertainment.

The entry fee for the team is CZK 800.

Come with us to show that western sports are fun!


27.4.2022

ALL PAINT REGISTRIES

Zastáváme názor, že všichni koně plemene American Paint Horse (APH) - Regular (barevné) a SPB (jednobarevné) - jsou stejně kvalitní, rozhodli jsme se, že i letošní ročník nabídne některé spojené třídy a najdete je v programu pod názvem All Paint Registries.
Tento model umožňují oficiální pravidla APHA a můžete se s ním setkat např. na German Paint.
Výsledková listina tedy bude obsahovat konečné pořadí všech koní plemene APH.
Ale body v USA budou uděleny jako by se třídy šly samostatně, takže se o ně nemusíte bát.

Příklad:
Disciplína Amateur Showmanship - umístění na NGHS: 1. místo SPB A, 2. místo SPB B, 3. místo Regular A, 4. místo SPB C, 5.místo Regular B

Oficiální pořadí v USA bude
➡️ Regular: 1.místo Regular A, 2.místo Regular B
➡️ SPB: 1. místo SPB A, 2. místo SPB B, 3. místo SPB C

Věříme, že s naším názorem souzníte a rádi oměříte navzájem síly.

We are of the opinion that all American Paint Horse (APH) - Regular (color) and SPB (one color) - are of the same quality, we have decided that this year will offer some combined classes and you will find them in the program called All Paint Registries.

This model is made possible by the official APHA rules and you can meet it, for example, at German Paint.
The result list will therefore contain the final ranking of all APH horses.
But points in the US will be awarded as if the classes were on their own, so you don't have to worry about them.

Example:
Amateur Showmanship
Ranking NGHS: 1. place SPB A, 2. place SPB B, 3. place Regular A, 4. place SPB C, 5. place Regular B

Ranking APHA:
➡️ Regular: 1.place Regular A, 2.place Regular B
➡️ SPB: 1. place SPB A, 2. place SPB B, 3. place SPB C

We believe that you will agree with our opinion and will be happy to measure each other's strengths.


30.3.2022

Chcete zažít atmosféru velkých závodů jako soutěžící, být hodnoceni rozhodčími z USA se zkušenostmi ze světového šampionátu, vyzkoušet si obtížné patterny a nemůžete se účastnit oficiálních tříd New Generation Horse Show 2022? Pak právě pro vás tu jsou all breeds třídy. S výjimkou halter tříd a hunter in hand budou v nabídce všechny disciplíny vypsané v rámci NGHS. Třídy jsou určené pro všechny jezdce a koně. Účastnit se těchto tříd tak můžou dospělí nebo mládežníci a koně všech plemen a věkových kategorií s možností obouručního vedení na kroužkovém udidle koně staršího 5ti let. Rozhodovat se bude dle pravidel APHA. Startovné je 500,- Kč. 

 Do you want to experience the atmosphere of big show as competitors, be evaluated by judges from the USA with experience from the world show, try difficult patterns and you can't participate in the official classes of the New Generation Horse Show 2022? Then there are all breeds classes just for you. With the exception of halter classes and hunter in hand, all disciplines listed within NGHS will be on offer. The classes are designed for all riders and horses. Adults or youth and horses of all breeds and ages can participate in these classes with the possibility of two-handed guidance on the bit of a horse older than 5 years. It will be judged according to APHA rules. The entry fee is 500 CZK.


22.3.2022

Do začátku New Generation Horse Show 2022 zbývá 128 dnů a přípravy běží na plné obrátky.
I letošní ročník bude plný novinek, které vám brzy představíme.
Místo zůstává stejné, tedy Královický dvůr u Slaného.
Představit můžeme již naše rozhodčí z USA, a to Lori Gordon a Kathryn Kope, na které se už moc těšíme.
Show bude opět pod hlavičkami AQHA, APHA, ApHC. Pro QH a APH bude show dvoubodová, pro Appaloosy tříbodová. Opět budou vypsány jak jackpot, tak také all breeds třídy.

Děkujeme za podporu českým klubům a vzájemné spolupráce si vážíme.

Náš tým zaznamenal změnu, kdy nám ubyla jedna členka základního týmu, a to Jana Novotná. Jani, děkujeme Ti za Tvou práci a čas, který jsi věnovala NGHS, budeš nám chybět💜💛. Soucasti teto zmeny je navazani spoluprace s Eileen Photo & Graphic, která pro NGHS připravuje některé grafické návrhy.

Změna bude také v nabídce a v rezervaci ustájení, brzy zveřejníme bližší informace, proto nás nezapomeňte sledovat!🧐

There are 128 days left until the start of the New Generation Horse Show 2022, and preparations are running at full speed.
This year will also be full of news, which we will introduce to you soon.
The place remains, ie Královický dvůr u Slaného.
We can already present our judges from the USA, namely Lori Gordon and Kathryn Kope, which we are already looking forward to.
The show will again be under the auspices of AQHA, APHA, ApHC. For QH and APH, the show will be two-point, for Appaloosy three-point. Again, both the jackpot and all breeds classes will be announced.

Thank you for your support to Czech clubs and we appreciate mutual cooperation.

Our team saw a change when we lost one member of the core team, Jana Novotná. Jani, thank you for your work and we will miss the time you have given NGHS💜💛. Part of this change is the establishment of cooperation with Eileen Photo & Graphic, who is preparing some graphic designs for NGHS.

The change will also be in the offer and in the reservation of stables, we will publish more information soon, so don't forget to follow us.🧐


15.1.2022

Save the date: 28.-31.7.2022


Těšíme se na Vás v roce 2022!

We look forward to you in 2022!